Uwaga Nauczycielu!
Do zestawu dołączono 5 scenariuszy lekcji matematyki z wykorzystaniem MEMOkart.MEMOkarty MATURA – matematyka.

MEMOkarty jako nowatorskie rozwiązanie w procesie przygotowywania się do ważnych egzaminów, kończących pewien etap nauki, stały się istotnym uzupełnieniem wykorzystywanych do tej pory metod.
Rozwiązanie to łączy w sobie kilka bardzo znamiennych cech: poznawanie nowych zagadnień, przypominanie zapomnianych informacji, utrwalanie znanego i poznawanego materiału, powtarzanie w dowolnym zakresie, określenie własnych możliwości, uświadomienie umiejętności i luk.
Matura z matematyki to dla wielu uczniów duży problem. MEMOkarty stanowią nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy przygotowują się do tego najważniejszego w życiu egzaminu. Cała wymagana na poziomie podstawowym matury wiedza (określona przez nową podstawę programową) została zebrana na małych kartonikach, w formie 1000 pytao i odpowiedzi. Autorem tej publikacji jest doświadczony nauczyciel licealny, zaś jej poziom merytoryczny gwarantują dwa renomowane warszawskie licea i akredytowany przez Kuratorium Oświaty ośrodek prowadzący kursy dla maturzystów. MEMOkarty, stworzone w oparciu o naukowe badania dotyczące szybkiego przyswajania wiedzy, dają możliwośd przygotowania się do matury w sposób systematyczny i efektywny.
MEMOkarty MATURA – matematyka. 1000 kart do samodzielnej nauki. Poziom podstawowy.
Autor: mgr Sławomir Jemielity.
Konsultacja: mgr Grzegorz Pałgan, dr Andrzej Filipkowski.
ISBN: 978-83-61734-02-4. Wydawnictwo ALBIUS, Warszawa 2011.
Cena: 55 zł ( w tym 5% VAT).

Zestaw zawiera następujące działy:
  1. LICZBY Dział „Liczby” to powtórka matematycznego elementarza. Zawiera on takie zagadnienia jak: działania na zbiorach, przedziały liczbowe, klasyfikacja zbiorów liczbowych, działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Autor poświęca dużo uwagi fundamentom maturalnej powtórki: prawom działań na liczbach, dzieleniu z resztą, cechom podzielności, prawom działań na potęgach i pierwiastkach, logarytmom. W dziale tym znajdziemy też dużo ćwiczeń na „popularne na maturze” pojęcie wartości bezwzględnej, procentu i punktu procentowego, oraz związane z nimi, nie mniej „popularne”, zadania z kontekstem realistycznym. Autor w tym dziale wprowadza też i obrazuje kilkoma przykładami trudne pojęcie dowodu matematycznego.
  2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział „Wyrażenia algebraiczne” to kontynuacja przypomnienia matematycznego elementarza. Autor skupia się na fundamentalnym w naukach przyrodniczych pojęciu wyrażenia algebraicznego. Znajdziemy tu dużo ćwiczeń na usunięte niedawno z gimnazjalnej podstawy programowej - lecz ważne w liceum - wzory skróconego mnożenia. W dalszej części działu zostają wprowadzone i przećwiczone pojęcia wielomianu oraz wyrażenia wielomianu wymiernego. Obok „standartowego na maturze” ćwiczenia rozkładu wielomianów znajdziemy tutaj też zadania „na dowody” oraz zadania związane z innymi gałęziami nauki, takimi jak fizyka czy chemia.
  3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI W dziale tym znajdziemy, skrupulatnie opisane i przećwiczone, wszystkie rodzaje równań i nierówności zawartych w podstawie programowej podanej przez CKE. Mamy tu zatem równania i nierówności liniowe oraz kwadratowe, równania wielomianowe i wymierne. Autor dołącza także sporą liczbę zadań z kontekstem realistycznym prowadzących do wyżej wymienionych rodzajów równań i nierówności.
  4. FUNKCJE Na przykładzie prostych funkcji (liniowa, kwadratowa, wykładnicza, homograficzna) autor wprowadza elementarne pojęcia tego działu: dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, wykres. W dziale tym ćwiczymy przekształcenia wykresów funkcji: symetrię względem osi OX, symetrię względem osi OY i translację o wektor. Do tego dział ten, podobnie jak pozostałe, zawiera sporo zadań z kontekstem realistycznym oraz nie małą liczbę rysunków i wykresów, które pomagają w nauce.
  5. CIĄGI Dział „Ciągi” to rozwinięcie tematu „Funkcje”. Oprócz przypomnienia podstawowych definicji i wzorów znajdziemy tu bardzo dużo ćwiczeń na pojęcie ciągu arytmetycznego i geometrycznego. Dział opatrzony jest dużą liczbą zadań z kontekstem realistycznym, w tym ćwiczeniami na pojęcie procentu składanego.
  6. TRYGONOMETRIA W dziale tym autor wprowadza pojęcie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego oraz przypomina podstawowe wzory redukcyjne i tożsamości trygonometryczne. Mamy tu dużo ćwiczeń na przekształcanie wyrażeń trygonometrycznych i dowody tożsamości. Autor dużo uwagi poświęca, w postaci wielu ćwiczeń, na pokazanie związku między geometrią a trygonometrią.
  7. PLANIMETRIA Autor szczególną uwagę poświęcił, bodajże najtrudniejszym na maturze, zagadnieniom planimetrii, czyli geometrii płaskiej. Duża część działu poświęcona jest przypomnieniu i uporządkowaniu definicji elementarnych pojęć planimetrii takich jak symetralna odcinka, dwusieczna kąta, środkowa w trójkącie, nierówność trójkąta, przystawanie i podobieństwo figur. Autor przypomina też wszystkie najważniejsze wzory i twierdzenia: twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie Talesa, twierdzenie o odcinkach stycznych do okręgu, twierdzenia o kątach w kole, wzory na pola figur. Część teoretyczna jest zobrazowana dużą liczbą zadań, w tym, uchodzącymi za trudne, zadaniami „udowodnij, że…”.
  8. GEOMETRIA ANALITYCZNA Po solidnej powtórce zagadnień z działu planimetrii autor skupia się na tematyce geometrii płaskiej w układzie współrzędnych. W dziale tym znajdziemy przypomnienie podstawowych informacji o tym jak algebraicznie zapisać równie prostej w postaci kierunkowej i ogólnej oraz jak opisać algebraicznie okrąg. Autor przypomina przydatne wzory takie jak wzór na środek odcinka o zadanych końcach, wzór na odległość dwóch punktów na płaszczyźnie, podaje też warunek prostopadłości i równoległości dwóch prostych. Wszystkie zagadnienia zobrazowane są dużą liczbą ćwiczeń, często ilustrowanych pomocnymi rysunkami.
  9. STEREOMETRIA Po wnikliwym omówieniu zagadnień trygonometrii, planimetrii i geometrii analitycznej autor przystępuje do problematyki stereometrii czyli geometrii przestrzennej. Dział ten zawiera rozbudowaną część teoretyczną: podstawowe relacje płaszczyzn i prostych w przestrzeni, definicje i klasyfikację kątów w przestrzeni, definicje i podział graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych. W dziale tym, oprócz dużej liczby „standardowych” i wzbogaconych o czytelne rysunki zadań, znajdziemy też zadania „na wyobraźnię przestrzenną” a także zadania z kontekstem realistycznym.
  10. PRAWDOPODOBIEŃSTWO I STATYSTYKA Na końcu omówione zostały zagadnienia bodajże najbardziej zaniedbywanego w szkołach i źle uczonego działu – prawdopodobieństwa. Autor na początku wieloma zadaniami obrazuje podstawowe pojęcia statystyki – średnią arytmetyczną, średnią ważoną, odchylenie standardowe, medianę i dominantę. Dalej uczymy się kombinatoryki, czyli odpowiadania na pytanie „ile tego jest?” – to wstęp do prawdopodobieństwa. Dalej autor przechodzi do definicji i własności prawdopodobieństwa klasycznego. Przyjmuję on tutaj jedyną skuteczną metodę nauczania zgodnie działu kombinatoryki i prawdopodobieństwa – obrazując je dużo liczbą ćwiczeń.

Opieka merytoryczna:

Patroni: